КОДЕКС ЕТИКИ ТА ПОВЕДІНКИ ГО «ФОНД “ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ХАРКОВА”»

ЗАТВЕРДЖЕНО: Головою правління Громадської організації «Фонд “Професійний розвиток Харкова”» (наказ №3-К 03 січня 2020 року)

ВСТУП

Даний Кодекс етики та поведінки (надалі — «Кодекс») Громадської організації «Фонд «Професійний розвиток Харкова» (надалі — «ГОФПРХ» та/або «Фонд») є відображенням принципів чесності, сумлінності, соціальної та конфліктної чутливості до всіх осіб, що співпрацюють із ГОФПРХ та всіх інших осіб, із якими взаємодіє Фонд.

Цей Кодекс містить у собі основні політики поведінки та етики, які стосуються забезпечення та захисту прав та гідності людини, гендерної чутливості у роботі, свободи та інтересів будь-якої особи не зважаючи на стать, вік, гендерну приналежність, релігійні упередження, орієнтацію та інше.

Даний Кодекс не замінює основних Положень та внутрішніх політик Фонду, а лише містить у собі компіляцію та витяги політик з питань та категорій, що зазначені вище.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Кодекс складається з категорій, що містять керівні принципи поведінки в усіх сферах діяльності Фонду:

 • Відповідальність і надійність;
 • Конфіденційність та секретність;
 • Об’єктивність і незалежність;
 • Професіоналізм і найвища якість;
 • Повага;
 • Порядність та принциповість.

ЗАВДАННЯ КОДЕКСУ

Кодекс передбачає виконання наступних завдань:

 • сприяння досягненню мети ГОФПРХ і її статутних завдань;
 • реалізації колективних можливостей осіб, що співпрацюють з ГОФПРХ та їх прав;
 • забезпечення ефективного і свідомого виконання особами, що співпрацюють з ГОФПРХ своїх обов’язків, активної діяльності по вирішенню завдань;
 • формування у осіб, що співпрацюють з ГОФПРХ, етичних і ділових норм поведінки, дотримання їх у взаємовідносинах між собою та в процесі своєї діяльності в межах Фонду;
 • виховання в осіб, що співпрацюють з ГОФПРХ, взаємної поваги, чесності, об’єктивної оцінки вчинків та дій своїх колег і сторонніх осіб, принципової позиції у прийнятті відповідних рішень;
 • забезпечення згуртованості та колективізму осіб, що співпрацюють з ГОФПРХ, морального їх єднання, активної позиції у захисті прав осіб, що співпрацюють з ГОФПРХ і реалізації їх інтересів.

ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів — є протиріччя між особистими інтересами та посадовими обов’язками особи, яка займає відповідальну посаду. Як реальний, так і передбачуваний конфлікт інтересів може негативно вплинути на діяльність організації і досягнення нею своєї місії.

Дана Політика запобігання конфлікту інтересів спрямована на надання допомоги голові та співробітникам ГОФПРХ у визначенні ситуації або ситуацій, які представляють собою фактичні або потенційні конфлікти інтересів, і на надання організації комплексу процедур, які, при їх дотриманні, дозволять уникнути конфліктів інтересів або успішно вирішити вже існуючі конфлікти.

Співробітники організації зобов’язуються дотримуватися принципів справедливості і прозорості.

Співробітники організації повинні бути надзвичайно обережними у використанні послуг компаній-постачальників, де працюють члени їх сім’ї.

При організації процесу закупівель і часу відвідування таких постачальників, необхідно дотримуватися певних запобіжних мір для того, щоб виключити будь-яку можливість виникнення конфлікту інтересів. З цією метою застосовується підхід повного виключення даного постачальника з реєстру потенційних постачальників.

Питання, пов’язані з конфліктом інтересів (як реальним, так і передбачуваним) є надзвичайно серйозними і можуть закінчитися звільненням винних.

Кожен співробітник мотивований в обговоренні будь-якої можливості сприйняття конфлікту інтересів.

Конфіденційність

Кожна особа в організації бере на себе зобов’язання не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману в зв’язку з реальним або потенційним конфліктом інтересів, і розкриття якої може негативно позначитися на інтересах організації. Крім того, будь-яка особа в організації не буде розголошувати або використовувати інформацію, що має відношення до діяльності організації, з метою отримання особистої вигоди або вигоди одного з членів сім’ї.

Кожна нова особа, прийнята на роботу в організацію, зобов’язується:

a) ознайомитися з даною політикою і підтвердити цей факт в письмовому вигляді.

b) заповнити щорічний формуляр декларації конфлікту інтересів, який відноситься до розкриття будь-яких відносин, посад або обставин, які могли б сприяти появі фактичного або потенційного конфлікту інтересів.

Такі відносини, посади або обставини можуть включати в себе консалтингові послуги для організації або право власності на підприємство, яке може надавати організації товари або послуги. Будь-яка подібна інформація, що відноситься до бізнес інтересів відповідальної особи або члена сім’ї, буде розглядатися як конфіденційна і буде, у цілому, надана тільки в розпорядження голови, призначеної для вирішення конфліктів інтересів.

Як правило, щоб уникнути ситуації конфлікту інтересів, не приймаються особи, які перебувають між собою в близькій спорідненості чи відносинах(батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя), якщо їх робота пов’язана з безпосередньою підпорядкованістю або підконтрольністю одного з них іншому.

Справжня політика запобігання конфлікту інтересів в обов’язковому порядку щорічно переглядається. Будь-яка зміна політики негайно доводиться до відома всіх відповідальних осіб.

Хабарі / комісійні / подарунки

Співробітник організації не має права вимагати або приймати хабарі, подарунки, послуги або інші фінансові винагороди від підрядників, бенефіціарів та учасників проектів, партнерів або інших сторін.

Ділові зустрічі з постачальниками є розумними і прийнятними, за умови їх обґрунтованості. Їх проведення базується на гласною і прозорій основі.

Дисциплінарні заходи

За неналежне виконання своїх функціональних обов’язків, виявлених і об’єктивно зафіксованих різних порушень, негативних випадків керівництво має право застосувати до відповідального працівника такі дисциплінарні стягнення :

a) попередження;

b) догану;

c) сувору догану;

d) звільнення.

ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ШАХРАЙСТВУ І КОРУПЦІЇ

ГОФПРХ дотримується високих юридичних та етичних стандартів. Сподіваємось, що всі співробітники, а також консультанти, підрядники, партнерські організації та будь-які інші сторони, які мають фінансові або довірчі відносини з ГОФПРХ, поділяють це зобов’язання. Метою цієї Політики є визначення політики ГОФПРХ щодо запобігання та виявлення шахрайства і корупції, а також процедур, яких необхідно дотримуватися, якщо виявлено або підозрюється шахрайство чи корупцію. Кожен інцидент шахрайства чи корупції буде розглядатися з нульовою толерантністю.

Терміни та визначення

Близькі особи — особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, в т. ч. особи, що спільно проживають, але не перебувають в шлюбі, а також — незалежно від зазначених умов — чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, донька, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, племінник, племінниця, дід, баба, прадід, прабаба, онук, онука, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач або усиновлений, опікун або піклувальник, особа, котра перебуває під опікою зазначеного суб’єкта.

Хабар — прийняті співробітником гроші, послуги або подарунки за дію/бездіяльність в інтересах хабародавця, яку ця особа могла або повинна була зробити в силу свого службового стану.

Принцип «нульової толерантності» — декларація того, що всі працівники та інші особи, які взаємодіють із ГОФПРХ в своїй внутрішній діяльності, а також у правових відносинах з діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції та хабарництва, а також впроваджують всі передбачені законодавством заходи щодо протидії корупції та хабарництву і пов’язаними з ними діями (практиками).

Ділова гостинність — бізнес-сніданки, ділові обіди, вечері, частування, корпоративні або інші заходи, пропоновані контрагентами, державними службовцями чи іншими третіми особами співробітникам або пропоновані контрагентам, державним службовцям чи третім особам з боку співробітників з метою встановлення і підтримання ділових відносин.

Ділові подарунки — матеріальна цінність (будь-що, що має цінність), яка дарується діловому партнерові або іншій третій особі за рахунок коштів ГОФПРХ, а також матеріальна цінність, яку отримують співробітники в рамках виконання своїх трудових обов’язків від ділових партнерів або інших третіх осіб.

Конфлікт інтересів — пряме або непряме протиріччя між особистим інтересом співробітника і функціональними повноваженнями в ГОФПРХ, яке впливає або може вплинути на об’єктивність та неупередженість у прийнятті рішень або на здійснення/нездійснення дій під час виконання зазначених повноважень.

Шахрайство —  омана з метою отримання несправедливої або незаконної фінансової вигоди або іншої несправедливої вигоди.

Корупція — різновид неналежної поведінки у вигляді дачі хабаря, отримання хабаря, зловживання повноваженнями, комерційного підкупу або інше незаконне використання фізичною особою свого службового становища всупереч законним інтересам суспільства і держави з метою отримання вигоди у вигляді грошей, цінностей, іншого майна або послуг майнового характеру, інших майнових прав для себе або для третіх осіб, або незаконне надання такої вигоди зазначеній особі іншими фізичними особами; а також вчинення зазначених дій від імені або в інтересах юридичної особи.

Неправомірна вигода — грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або не грошового характеру, котрі обіцяють, пропонують або отримують без законних на те підстав.

Підпорядкованість — відносини організаційної, функціональної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в т. ч. через:

 • Вирішення (участь у вирішенні) питань щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення з роботи;
 • Застосування заохочень, дисциплінарних стягнень;
 • Вказівки, доручення тощо, контроль їх виконання;
 • Направлення співробітника на навчання за рахунок ГОФПРХ;
 • Узгодження відпусток, графіку робочого дня;
 • Визначення посадових обов’язків і постановки завдань;
 • Оцінку виконання планових показників та інших показників ефективності роботи.

Антикорупційний контроль та заходи

Закупівельні процеси:

 • Діють суворі приписи щодо Конфлікту інтересів, а також спілкування та взаємодії зі співробітниками та інших осіб, що беруть участь у закупівлях;
 • На початку проведення закупівельного процесу співробітник повинен попередньо ознайомитися з відповідними внутрішніми документами, що регламентують здійснення закупівель і, якщо це необхідно, проконсультуватися з Головою, з тим, щоб уникнути порушення правил даних документів;
 • Проводиться комплексна перевірка ділових партнерів на благонадійність з метою оцінки корупційних ризиків;
 • Заборонено виконання/отримання позадоговірних умов в ході взаємодії з партнерами.

Партнери та представники:

 • Забороняється залучення представників для здійснення будь-яких операцій, що суперечать вимогам чинного антикорупційного законодавства, Політикам та процедурам ГОФПРХ;
 • Забороняється здійснення будь-яких корупційних платежів через представників і проведення оплат третій стороні, якщо відомо, що даний платіж повністю або частково буде прямо або побічно переданий державному службовцю чи посадовій особі;
 • Проведення обов’язкової перевірки потенційного представника з метою оцінки корупційних ризиків, визначення репутації, бенефіціарного права;
 • Укладення договору лише після проведення перевірки;
 • Співробітники або представники, що діють від імені ГОФПРХ не повинні чинити неправомірного впливу на посадових осіб державних органів, установ і підприємств.

Взаємодія з державними службовцями та політичними діячами:

 • Заборонені пропонування грошей, подарунків, розваг або інших матеріальних і нематеріальних цінностей, а також незаконне надання послуг, вигод, переваг як майнового, так і немайнового характеру державним службовцям та політичним діячам, а також членам їх сімей в обмін на отримання, збереження, захист діяльності або отримання комерційної переваги (законної чи незаконної), або прийняття рішення, яке може спричинити вигоду для інтересів ГОФПРХ;
 • Чинне законодавство не забороняє ГОФПРХ брати участь в законних операціях з державними органами, установами і підприємствами.

Благодійність, спонсорська допомога, соціальна відповідальність і взаємодія з органами місцевого самоврядування:

 • Заборонені благодійні внески, якщо їх метою є вчинення неналежного впливу на державного службовця або іншу особу;
 • Всі договори/платежі з цільовим призначенням благодійність, спонсорська допомога, соціальна відповідальність та взаємодія з органами місцевого самоврядування повинні відповідати чинній Політиці.

Фінансування політичних партій:

 • Витрати на політичні цілі заборонені Політикою ГОФПРХ, так як вони можуть стати підставою для звинувачень у корупції;
 • ГОФПРХ не відшкодовує витрати, пов’язані з особистими пожертвами співробітників на політичні цілі.

Ведення бухгалтерського обліку та фінансова звітність:

 • ГОФПРХ забезпечує повне і точне ведення звітної та бухгалтерської документації;
 • Співробітник ГОФПРХ зобов’язаний підписувати тільки ті документи, включаючи договори/контракти, які співробітник уповноважений підписувати, і які на думку співробітника є точними та вірними.

Інформування про конфлікт інтересів:

 • Кожен співробітник повинен поінформувати в поточному режимі про виникнення конфлікту інтересів свого керівника і не здійснювати дій в умовах конфлікту інтересів до прийняття рішення щодо його регулювання;
 • Рішення про регулювання конфлікту інтересів приймає Голова правління;
 • Кожен співробітник зобов’язаний повідомляти Голову правління про будь-які прояви конфлікту інтересів і протиправних дій інших співробітників та/або третіх осіб, про які йому стало відомо в процесі виконання своїх посадових обов’язків. Приховування інформації та бездіяльність у запобіганні злочинам суперечить принципам ГОФПРХ і є порушенням;
 • До розгляду приймаються звернення від конкретних співробітників, анонімні звернення не розглядаються;
 • Всі факти порушень перевіряються комісією, яку створюють для розгляду кожного звернення. До складу комісії повинно входити мінімум три особи та обов’язково до складу комісії має входити Голова Правління та бухгалтер.

Запобіжні заходи

 • Проходження незалежного аудиту і ведення фінансової звітності;
 • Діюча система управління ризиками та внутрішнього контролю;
 • Діюча система внутрішнього аудиту;
 • Перевірка контрагентів на благонадійність та ризики;
 • Колегіальність у прийнятті рішень учасниками з достатнім ступенем незалежності;
 • Документування прийняття важливих управлінських рішень;
 • Захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
 • Перевірка правдивості наданої інформації співробітниками та контрагентами.

ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ВІД СЕКСУАЛЬНОЇ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ І НАРУГИ

 1. ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧЕНЬ

Звинувачення в сексуальній експлуатації та нарузі

Інформування про вчинення діянь сексуальної експлуатації чи наруги, яке після проведення відповідної перевірки було визнано таким, що містить достатньо інформації  для ініціації розслідування. 

Уповноважені особи

Співробітники установи/структури, які здійснюють контроль, опрацьовують дані і мають доступ до інформації про будь-які порушення, а також несуть відповідальність за реєстрацію й подальшу обробку Заяв про дотримання стандартів етики та поведінки.

Бенефіціари

Фізичні особи, групи чи організації, які отримують відповідну вигоду, прямо чи опосередковано, у рамках реалізації проектів, програм чи заходів.

Дитина

Будь-яка особа віком до 18 років (незалежно від локальної/регіональної специфіки визначення віку досягнення повноліття).

Згода

Див. “інформована згода”

Побоювання

Причина виникнення тривоги або занепокоєння, що на певному етапі не є підкріпленими доказами і не визнані правдивими.  У контексті сексуальної експлуатації та наруги — підозра та/або чутки, що персонал організації, програми чи місії причетний (у минулому чи зараз) до завдання шкоди.

Захист даних

Систематичне вжиття комплексу інституційних, технічних та організаційних заходів з метою захисту права на приватність у контексті збору, зберігання, використання та розкриття персональних даних. 

Заходи дисциплінарного стягнення

Обмежувальні заходи (санкції), що застосовуються установою/організацією за результатами проведеного розслідування до особи, яка вчинила відповідне порушення, або були б застосовані у випадку, коли факт вчинення порушення був би підтверджений за результатами розслідування, завершеного після звільнення особи з цієї установи/організації.

Персонал гуманітарного сектору

Всі співробітники, залучені до забезпечення захисту та/або надання допомоги постраждалому населенню, які є суб’єктом договірних відносин із організаціями-учасницями/партнерами, включаючи мотивований з спільнот-бенефіціарів.

Iнформована згода

Добровільно надана учасником згода на використання інформації у вказаний спосіб. 

Примітка: у випадку необхідності отримати інформовану згоду від дитини слід враховувати вікові особливості цієї категорії — необхідно отримати інформовану згоду також від одного з батьків чи опікуна дитини. Особи з інвалідністю можуть потребувати відповідної підтримки в процесі надання такої згоди з огляду на специфіку наявних порушень. В будь-якому випадку, навіть за умови отримання інформованої згоди, її в будь-який час можливо відкликати. Більш того, особа, яка відповідає за збір інформації, зобов’язана оцінити потенційні наслідки її використання для особистої безпеки надавача та інших залучених до процесу осіб, а також мінімізувати будь-який ризик, пов’язаний із завданням шкоди в результаті використання цієї інформації.

Первинна оцінка

Огляд отриманої інформації з метою визначення необхідності ініціації розслідування (чи достатніми є наведені факти для висунення обвинувачення у вчиненні діянь сексуальної експлуатації та наруги) або збору додаткової інформації для прийняття відповідного рішення.

Розслідування

Аналітичний процес, що передбачає збір інформації для визначення факту порушення відповідної норми чинного законодавства і у випадку підтвердження порушення — притягнення винних осіб чи організацій до відповідальності.

Порушення

Сексуальна наруга, сексуальна експлуатація чи сексуальні домагання.

Повідомлення про обвинувачення

Письмове повідомлення, направлене відповідальною структурою визначеній стороні, з вказанням фактів, що є основою для винесення обвинувачення, та проханням до сторони надати свої коментарі. Зазвичай надсилається в процесі розслідування.

Повідомлення про потенційний інцидент, що включає сексуальну експлуатацію і наругу

Надана інформація (заявником чи іншою особою (джерелом) про поведінку, яка може містити ознаки порушення політики протидії СЕН та положень кодексу етики та поведінки, але потребує перевірки.

Сексуальна наруга

Будь-яке фактичне зловживання чи спроба зловживання вразливим становищем, владою чи довірою з метою отримання послуг сексуального характеру, включаючи, але не обмежуючись, вчинення дій чи погрозу вчиненням дій сексуального характеру проти статевої недоторканності у нерівних умовах чи в умовах примусу, із застосуванням сили (включно з безконтактною взаємодією та вчиненням діянь сексуальної експлуатації і наруги у кіберпросторі). 

Примітка: будь-які дії сексуального характеру з залученням дітей є сексуальною наругою. 

Сексуальна експлуатація

Будь-яке фактичне зловживання чи спроба зловживання вразливим становищем, владою чи довірою з метою отримання вигоди (матеріальної, соціальної чи політичної) шляхом сексуальної експлуатації іншої особи.

Сексуальні домагання

Будь-які небажані дії сексуального характеру, виражені у вербальній чи фізичній формі, метою яких є  приниження чи образа особи або ж створення такого ефекту чи будь-які інші дії сексуального характеру, що будуть сприйняті чи інтерпретовані аналогічно.

Сексуальне насильство

Будь-які дії сексуального характеру у вербальній чи фізичній формі без добровільної згоди. Даний термін об’єднує у собі поняття сексуальної наруги, сексуальної експлуатації та домагання.

Суб’єкт повідомлення / розслідування

Особа, дії якої є об’єктом розслідування / повідомлення.

Обґрунтований

Під час розслідування було встановлено, що наявні достатні докази для встановлення факту вчинення діянь  сексуальної експлуатації та наруги.

Необґрунтований

Наявних доказів було недостатньо для того, щоб завершити розслідування чи в процесі розслідування дійшли висновку, що доказів недостатньо для того, щоб встановити факт вчинення діянь  сексуальної експлуатації та наруги, з низки причин — це не завжди означає, що обвинувачення було визнано неправдивим.

Політика абсолютної нетерпимості

Політика, що встановлює заборону на будь-які прояви сексуальної експлуатації та наруги з боку персоналу, включно з партнерами з імплементації, та визначає обов’язковим притягнення до відповідальності у випадку вчинення таких дій.

 1. ВСТУП

Громадська організація «Фонд «Професійний розвиток Харкова» піклується про безпеку та недоторканність у сфері захисту від сексуального насильства у будь-яких проявах.

До недавнього часу повідомлення про випадки сексуального та ґендерно-зумовленого насильства були неповними через низку причин, таких як: стигма та культура мовчання; недосконала нормативно-правова база щодо реагування на сексуальне та ґендерно-зумовлене насильство; обмежений доступ жертв до правосуддя та спроможність органів влади розслідувати злочини, переслідувати та притягати до відповідальності кривдників; порушені механізми перенаправлення, включаючи обмежені послуги медичної та психосоціальної підтримки для жертв та потерпілих.

Наразі, ці проблеми стали більш очевидними. Наприклад, прогалини в законодавстві, зокрема відсутність чітких визначень, низька спроможність правоохоронних органів документувати та розслідувати випадки сексуального насильства, обмежені послуги судово-медичної експертизи впливають на майбутнє можливе кримінальне переслідування за вчинення злочинів сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

Крім того, взаємозамінне вживання термінів (сексуальне насильство пов’язане з конфліктом, ґендерно-зумовлене насильство та насильство в сім’ї) Урядом України, ЗМІ, надавачами послуг посилює плутанину та навіть більше ускладнює визначення поширеності та масштабу сексуального насильства.

Сьогодні повідомлення про сексуальну експлуатацію та наруги постійно з’являються у ЗМІ. Ці повідомлення часто ґрунтуються на неперевірених фактах, що сприяють поглибленню недовіри, розколу та ворожнечі між місцевими громадами.

Погіршення економічної ситуації, особливо в постраждалих від конфлікту регіонах, разом із розпадом громадських зв’язків, викликаним збройним конфліктом та переміщенням внаслідок військових дій, змусило деяких людей вдаватися до шкідливих стратегій виживання та механізмів пристосування (секс в обмін на їжу або гроші), що може збільшити ризик сексуального насильства та торгівлі людьми.

Сьогодення характеризується посиленням ґендерно-зумовленого насильства, особливо стосовно жінок та дівчат, через дискримінацію, що вже існувала раніше, та нерівноправність владних відносин у суспільстві. Дискримінація за ознакою статі глибоко вкорінена і часто ігнорується та сприймається як норма. Також сексуальні меншини є особливо вразливою категорією. Тому, щоб подолати сексуальне насильство, сексуальну експлуатацію та наругу, важливо розпізнати такі факти та розробити стратегії боротьби з дискримінацією та нерівним ставленням за ознакою статі та/або будь-яких ознак. Якщо не вирішити проблему структурної нерівності, всі спроби подолати насильство залишаться несерйозними та такими, що ґрунтуються лише на наданні послуг.

 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ

Дані про високу частоту зіткнення громадян з насильством свідчать про тривожну ситуацію з тим ступенем впливу, який насильство здійснює на повсякденне життя за відсутності підтримки або доступу до необхідних послуг.

Істинний масштаб цієї проблеми виявляється сильно заниженим, частково через те, що показники поширеності розраховуються на підставі адміністративних даних, які використовуються в системах охорони здоров’я та правосуддя, а не на підставі результатів національних обстежень, а також через широко поширені уявлення, які змушують людей, в тому числі і дітей, сприймати насильство як норму, а не як проблему, що вимагає уваги.

Крім того, існують повідомлення про випадки насильства осіб, які часто належать до стигматизованих груп, або їх словам не вірять, а в результаті жодні дії не робляться. Попри те що насильство може бути прихованим, наслідки з часом виявляються і обертаються довготривалими і дорогими втратами для дітей і дорослих, місцевих громад і органів державної влади, що зачіпають всі сфери.

Мета даної стратегії — надати алгоритми дій, процедури здійснення превентивних заходів, процес захисту постраждалих осіб для працівників, партнерів, членів ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова». Призначення даних норм — створити комфортне середовище для всіх, хто будь-яким чином пов’язаний та/або буде пов’язаний із ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова».

 1. ЦІЛІ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ

1. Надати рекомендації стратегічного, технічного та програмного спрямування, які допоможуть органам Уряду України краще зрозуміти та включити ефективніші заходи для запобігання сексуальної наруги та експлуатації в межах існуючих механізмів, а також за допомогою нових механізмів, якщо необхідно.

2. Посилити регулярний моніторинг, документування та розслідування, збирання доказів, які прокладуть шлях до процесів правосуддя перехідного періоду, зокрема доступ до правосуддя та відшкодування для потерпілих.

3. Зміцнити спроможність постачальників послуг, партнерів, працівників, підвищити ефективність механізмів перенаправлення та зміцнити систему координації для кращого реагування.

4. Підвищити обізнаність у громадах та серед вразливих груп, доступних механізмів надання допомоги та звернень щодо можливих випадків.

 1. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

У своїй діяльності, в межах даної Стратегії, ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова» дотримується наступних норм чинного законодавства.

Конституція України 

 Ст. 3 Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю

Ст. 28 Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Цивільний кодекс України

Ст. 289 Право на особисту недоторканість

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Ст.1  насильство  за ознакою статі — діяння, спрямовані проти осіб через їхню стать, або поширені в суспільстві звичаї чи традиції (стереотипні уявлення про соціальні функції (становище, обов’язки тощо) жінок і чоловіків), або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпають їх непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному житті

Кримінальний кодекс України

Сексуальне насильство

Ст. 153, ч. 1

1. Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство) 

Карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Ст. 153, ч. 2

2. Сексуальне насильство, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152, 154, 155 цього Кодексу, або вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, або щодо особи у зв’язку з виконанням цією особою службового, професійного або громадського обов’язку, або щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності.

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Ст. 153, ч. 3

3. Сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи.

карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Ст. 153, ч. 4

4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти рокі

Ст. 153, ч. 5

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Ст. 153, ч. 6

6. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених частиною четвертою статті 152, статтею 155 або частиною другою статті 156 цього Кодексу,

караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі.

Зґвалтування

Ст. 152, ч. 1

1. Вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування)

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Ст. 152,
ч. 2

2. Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153-155 цього Кодексу, або вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, або щодо особи у зв’язку з виконанням цією особою службового, професійного чи громадського обов’язку, або щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Ст. 152, ч. 3

3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи 

 

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

Ст. 152, 

ч. 4

4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Ст. 152, 

ч. 5

Дії, передбачені частинами першою другою або третьою цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Катування

Ст. 127, ч. 1

 

 

1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи відомості чи визнання, або з метою покарати його чи іншу особу за дії, скоєні ним або іншою особою чи у скоєнні яких він або інша особа підозрюється, а також з метою залякування чи дискримінації його або інших осіб

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Ст. 127, ч. 2

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 1. ВИДИ НЕПРИЙНЯТНОЇ СЕКСУЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Сексуальна експлуатація та наруга охоплює всі форми неприйнятної поведінки сексуального характеру з боку персоналу щодо тих, кому надається допомога, та інших осіб, що співпрацюють з ГОФПРХ. Заборонена поведінка включає, але не обмежується такими діями:

 • Статеві стосунки з дитиною (особою до 18 років). Помилкове уявлення, що дитині більше 18 років, не є виправданням. Навіть у країнах, де вік згоди на вступ до сексуальних відносин нижче 18 років, персоналу й іншими працівникам забороняється мати статеві стосунки з особами молодше 18 років.
 • Обмін грошей, працевлаштування, товарів чи послуг на секс або інші сексуальні дії. Заборонено надання грошей, їжі, робочих місць, товарів, допомоги або послуг в обмін на секс або інші дії сексуальні характеру.
 • Статеві стосунки з повіями, навіть якщо це офіційно дозволено в країні.
 • Схиляння дитини або дорослого до сексу з іншими особами.

Серед видів неприйнятної сексуальної поведінки можна виявити наступні:

1. Сексуальна експлуатація — будь-яке фактичне зловживання чи спроба зловживання вразливим становищем, владою чи довірою з метою отримання вигоди (матеріальної, соціальної чи політичної) шляхом сексуальної експлуатації іншої особи.  (Наявний обмін).

Основні ознаки:

 • Предмет обміну  на секс чи сексуальні послуги — продукти харчування, майно, доступ до послуг, навчання чи працевлаштування
 • Відмова у доступі до допомоги з вимогою отримати сексуальні послуги в обмін на неї
 • Використовування секс-працівників (навіть легалізоване в країні).

2. Сексуальна наруга — будь-яке фактичне зловживання чи спроба зловживання вразливим становищем, владою чи довірою з метою отримання послуг сексуального характеру, включаючи, але не обмежуючись, вчинення дій чи погрозу вчинення дій сексуального характеру із застосуванням сили або в нерівних умовах чи в умовах примусу. (Обміну немає).

Основні ознаки:

    • Неприйнятні  дотики та фізичний контакт (з проникненням чи без, з застосуванням сили чи без); 
    • Неприйнятна мова чи дії сексуального характеру, які не передбачають контактів.
    • Матеріальна, соціальна, фінансова чи політична вигода від  сексуальної експлуатації іншої особи.

3. Сексуальні домагання — Будь-які небажані дії сексуального характеру, виражені у вербальній чи фізичній формі, метою яких є  приниження чи образа особи або ж створення такого ефекту чи будь-які інші дії сексуального характеру, що будуть сприйняті чи інтерпретовані аналогічно. 

Основні ознаки:

 • Небажана увага / дії сексуального характеру, що: (a) заважають виконувати роботу, (b)  виставлені в якості умови для працевлаштування або  (c) створюють загрозливе, вороже чи агресивне середовище
 • Поодинокий випадок або повторювані дії;
 • Також може фіксуватися всередині спільноти.

ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО-ВРАЗЛИВИХ ОСІБ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ВРАЗЛИВИХ ОСІБ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ФОНДОМ

ГОФПРХ визнає невід’ємне право всіх людей на життя без насильства і експлуатації. Ми зобов’язуємося захищати це право шляхом впровадження і підтримки надійної системи забезпечення безпеки.

ГОФПРХ цілком підтримує захист соціально-вразливих осіб, як молодих, так і літніх.

ГОФПРХ відповідальний за впровадження всіх розумних заходів, що сприяють захисту безпеки соціально-вразливих осіб та створення робочої атмосфери і середовища, в якій діти, молоді люди і соціально-вразливі дорослі захищені від насильства. Ми підтримуємо спільні зусилля керівництва ГОФПРХ, співробітників, всіх, хто приймає участь в роботі ГОФПРХ, спрямовані на створення і розвиток подібної організаційної культури.

ГОФПРХ визнає свій обов’язок належним чином реагувати на будь-які звинувачення, повідомлення або підозри в здійсненні насильницьких дій (заподіяння фізичного, сексуального або емоційного шкоди) керівництва ГОФПРХ, співробітників, всіх, хто приймає участь в роботі ГОФПРХ або представниками наших партнерських організацій.

ГОФПРХ фінансує і підтримує партнерські організації, які надають програми та послуги цілої низки людей, включаючи соціально-вразливих осіб.

ГОФПРХ вважає, що кожна людина, яка бере участь в заходах, користується послугами, що надаються нашими партнерськими організаціями в підтримці діяльності ГОФПРХ, має право на захист від насильства незалежно від віку, культури, інвалідності, статі, расової приналежності, мови, релігійних переконань або сексуальної орієнтації.

ГОФПРХ в своїй роботі і поведінці керівництва ГОФПРХ, співробітників, всіх, хто приймає участь в роботі ГОФПРХ, а також в роботі і поведінці співробітників всіх її партнерських організацій, строго дотримується наступних принципів:

 • Кожна людина має право на захист від жорстокого поводження та експлуатації, людина повинна мати можливість повноцінно брати участь в житті суспільства, незалежно від місця проживання, віку, культури, інвалідності, статі, расової приналежності, мови, релігійних переконань або сексуальної орієнтації;
 • Кожна людина має право на гідне, здорове та безпечне життя;
 • Керівництво ГОФПРХ, співробітники, всі, хто приймає участь в роботі ГОФПРХ повинні гарантувати захист від жорстокого поводження соціально-вразливим особам, з якими вони вступають в контакт.

ГОФПРХ очікує, що всі, хто приймає участь у роботі ГОФПРХ зможуть організувати плідне середовище для забезпечення безпеки соціально-вразливих осіб.

Визначення, що використовуються в цьому документі:

Соціально-вразлива людина — це дитина, молода людина або соціально-вразливий дорослий.

Дитина або молода людина — це фізична особа, яка не досягла 18 років.

Соціально-вразливий дорослий — це людина у віці старше 18 років, яка може потребувати (або вже потребує) допомоги з причини розумової чи іншої недієздатності, віку або хвороби, і яка не зможе (або вже не може) подбати про себе, або не може захистити себе від значної шкоди або ситуації.

Жорстоке поводження / насильство (абьюз) — це порушення прав людини іншою особою або особами. Жорстоке поводження / насильство може складатися з одного акту або декількох дій. Воно може бути фізичним, словесним або психологічним. Насильство — це примус соціально-вразливих осіб до фінансових операціях або ж сексуальних контактів всупереч їхньому бажанню. Жорстоке поводження / насильство може статися в будь-яких відносинах і може привести до значного збитку особи, яка зазнала його. Жорстоке поводження / насильство також включає комерційну експлуатацію (наприклад, дитяча праця).

ЕТИКА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Залучення постачальників для закупівлі товарів і послуг — це діяльність, яка може бути вразливою для шахрайства та/або корупції. Таким чином, Фонд повинен забезпечити належні заходи для запобігання, розслідування та, у разі необхідності, покарання за шахрайські дії.

Всі особи, що співпрацюють з Фондом з визначеними органами закупівлі повинні розуміти та дотримуватись кодексу поведінки.

Закупівлі Фонду повинні проводитись відповідно до бездоганних етичних норм з абсолютною неупередженістю та без отримання будь-яких переваг:

a) Сприяти справедливій, етичній та законній торговельній практиці;

b) Діяти швидко та ввічливо в атмосфері добросовісності та рівності, і без навмисного викривлення фактів;

c) Розглядати всю інформацію, отриману від постачальників, як конфіденційну та гарантувати конфіденційність усіх специфікацій та отриманих котирувань цін;

d) Відмовлятися скористатися перевагами помилок постачальників, але демонструвати співпрацю;

e) Уникати непотрібних витрат або незручностей при запиті пропозицій;

f) Бути абсолютно вільними від будь-яких зобов’язань перед будь-яким постачальником; і

g) Докласти всіх можливих зусиль для того, щоб обговорити справедливе та взаємоприйнятне врегулювання будь-яких суперечок із постачальником.

Конфлікт інтересів

Особи, що співпрацюють з Фондом повинні уникати конфлікту інтересів, зокрема:

a) Поведінка співробітника Фонду не повинна викликати будь-які підозри щодо конфлікту між професійним обов’язком та особистим інтересом.

b) Ніхто не повинен безпосередньо або опосередковано просити або приймати будь-який подарунок, привілей, частування, позику чи будь- який предмет, що має цінність, від постачальників або потенційних постачальників.

c) Заявки не можуть бути запрошені, а контракти не можуть бути присуджені будь-якій компанії, яка належить, контролюється або на яку активно впливає будь-який співробітник Фонду або родич співробітника Фонду.

d) Постачальники, які надають пропозицію для Фонду, не можуть брати участь у підготовці та розробці специфікацій товарів або послуг.